[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่3 บ้านสุคนธ์ แสนตรี ถึง บ้านนายอุดมสุข หล้าวิลัย (1)
บันทึก : 20 มีนาคม 2561 | อ่าน (1) | กลุ่ม :ส่วนการคลัง
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะหมู่ 1 เส้นบ้านนางวลีพร แก้วสว่างถึงนายประดิษฐ์ เติมทอง (1)
บันทึก : 20 มีนาคม 2561 | อ่าน (1) | กลุ่ม :ส่วนการคลัง
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 จากเส้นบ้านนายพิราน ถึง ร้านอู่โต้ง (1)
บันทึก : 20 มีนาคม 2561 | อ่าน (1) | กลุ่ม :ส่วนการคลัง
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 เส้นบ้านนางสาคร ถึง บ้านนายวรวุฒิ นับถือตรง (1)
บันทึก : 13 มีนาคม 2561 | อ่าน (3) | กลุ่ม :ส่วนการคลัง
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 จากเส้นลาดยางข้างอบต.สังขะ ถึงบริเวณแปลงผัก (1)
บันทึก : 12 มีนาคม 2561 | อ่าน (3) | กลุ่ม :ส่วนการคลัง
:: ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านศรีนวล หมู่ 9 เส้นบ้านนายกุน ถึง ชลประทานหมู่บ้าน (1)
บันทึก : 05 มีนาคม 2561 | อ่าน (8)| กลุ่ม : ส่วนการคลัง
:: ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไพรกาล หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (3)
บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (19)| กลุ่ม : ส่วนการคลัง
:: ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขวาว หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (13)| กลุ่ม : ส่วนการคลัง
:: ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน (2)
บันทึก : 29 มกราคม 2561 | อ่าน (78)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินครังที่ 1 (3)
บันทึก : 23 มกราคม 2561 | อ่าน (73)| กลุ่ม : อื่นๆ
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่ 3 เส้นนายสุคนธ์ แสนตรี ถึง บ้านนายอุดมสุข หล้าวิลัย (1)
บันทึก : 20 มีนาคม 2561 | อ่าน (0)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่3 เส้นบ้านนางวลีพร แก้วสว่าง ถึงบ้านนายประดิษฐ์ เติมทอง (1)
บันทึก : 20 มีนาคม 2561 | อ่าน (0)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 จากเส้นบ้านนายพิราน ถึงร้านอู่โต้ง (1)
บันทึก : 20 มีนาคม 2561 | อ่าน (0)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 จากเส้นบ้านนางสาคร ถึง บ้านนายวรวุฒิ นับถือตรง (1)
บันทึก : 13 มีนาคม 2561 | อ่าน (3)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 จากลาดยางข้าง อบต.สังขะ ถึง บริเวณแปลงผัก (1)
บันทึก : 12 มีนาคม 2561 | อ่าน (3)
:: โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีนวล หมู่ 9 จากเส้นบ้านนายกุน ธรรมดา ถึงชลประทานหมู่บ้าน (1)
บันทึก : 05 มีนาคม 2561 | อ่าน (9)
:: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ 1จากเส้นเขตเทศบาลตำบลสังขะ ถึง ร้านสวนศรีฎา(ทางหลว (3)
บันทึก : 22 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (12)
:: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ 13 จากบ้านนายเสรี เจริญสุข ถึง แยกไปบ้านแบกจาน (3)
บันทึก : 22 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (15)
:: โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 บ้านนางวรรณ ทาทอง ถึง ย้านนายกิตติ คำหล้า (11)
บันทึก : 27 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (105)
:: โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 เส้นบ้านนายไพรัตน์ ถึงบ้านนายชมสุวรรณ ร่วมบุญ (14)
บันทึก : 23 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (92)
 
 
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 [45]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 [52]
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ [48]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [39]
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [44]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและรับเบี้ยความพิการ [37]
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ [38]
คู่มือจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [40]
มุมอาเซียน [259]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538 [318]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538 [326]
 

กิจกรรม Big cleaning day
12 ภาพ 117 เข้าชม 0 ความเห็น
วันปิยะมหาราช
5 ภาพ 134 เข้าชม 0 ความเห็น
ผังเมือง
0 ภาพ 176 เข้าชม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...