[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(สอบปฏิบัติ) (2)
บันทึก : 17 มกราคม 2561 | อ่าน (8) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
แก้ไขประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้าง (1)
บันทึก : 12 มกราคม 2561 | อ่าน (13) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ (1)
บันทึก : 12 มกราคม 2561 | อ่าน (13) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1)
บันทึก : 21 ธันวาคม 2560 | อ่าน (41) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2561 (7)
บันทึก : 17 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (80) | กลุ่ม :อื่นๆ
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
บันทึก : 07 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (68)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 (8)
บันทึก : 16 ตุลาคม 2560 | อ่าน (78)| กลุ่ม : ส่วนการคลัง
:: รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 1
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (101)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (89)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 2
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (97)| กลุ่ม : อื่นๆ
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 บ้านนางวรรณ ทาทอง ถึง ย้านนายกิตติ คำหล้า (11)
บันทึก : 27 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (61)
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 เส้นบ้านนายไพรัตน์ ถึงบ้านนายชมสุวรรณ ร่วมบุญ (14)
บันทึก : 23 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (59)
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5 บ้านนายกุน พอกพูน ถึง นายเพ็ง ชาวนา (9)
บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (48)
 
โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5จากบ้านนายสุครีพ บัวเชย ถึง บ้านนางกัลยา สุรรรณสุข (12)
บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (43)
 
โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากบ้านยายไซต์ พันธ์ศิริ ถึง นายบุญธรรม อินทร์นอก (16)
บันทึก : 20 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (61)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 จากเส้นทางนานางละออง เกตงาม ถึง ถนนทางหลวง สาย 24 (14)
บันทึก : 15 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (70)
:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)
บันทึก : 10 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (79)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านศรีนวล หมู่ 12 จากเส้นบ้านนายสา เสาทอง ถึง บ้านโคกอำนวย (14)
บันทึก : 10 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (72)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโนนตะแบบ หมู่ 11 จากซอยนครราช ถึง บ้านเม็ด เกิดสิน (14)
บันทึก : 09 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (72)
:: โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 บ้านนางอำไพ ชินแตร ถึง นายวรวุฒิ นับถือตรง (8)
บันทึก : 26 กันยายน 2560 | อ่าน (109)
 
 
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 [22]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 [27]
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ [25]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [25]
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [28]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและรับเบี้ยความพิการ [19]
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ [21]
คู่มือจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [27]
มุมอาเซียน [236]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538 [299]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538 [298]
 

กิจกรรม Big cleaning day
12 ภาพ 70 เข้าชม 0 ความเห็น
วันปิยะมหาราช
5 ภาพ 66 เข้าชม 0 ความเห็น
ผังเมือง
0 ภาพ 134 เข้าชม
ส่วนการศึกษาฯ โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษ ประจำปีงบประมาณ 2560
12 ภาพ 147 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...