[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 เส้นถนนสาย 24 ถึง บ้านนายติ่ง กลิ่นสุคนธ์ (1)
บันทึก : 24 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (2) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโดง หมู่ 7เส้นโรงเรียนบ้านโดง ถึงแยกบ้านโพนชาย(ถนนสาย 24) (1)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (2) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่3 เส้นบ้านนางสมุน สุขเอิบ ถึงแยกบ้านนายจักราวุธ สุขพันธ์ (1)
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (3) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 เส้นบ้านนายประสงค์ อยู่นาน ถึงบ้านนายเอก ก้อนทอง (1)
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (3) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 เส้น นายประสิทธิ์ สมควร ถึงบ้านนางธิดา รัตนนิล (1)
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (3) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 เส้นถนนสาย 24 ถึง บ้านนายติ่ง กลิ่นสุคนธ์ (1)
บันทึก : 24 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (3)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโดง หมู่ 7เส้นโรงเรียนบ้านโดง ถึงแยกบ้านโพนชาย(ถนนสาย 24) (1)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (2)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่ 3 เส้นบ้านนางสมุน สุขเอิบ ถึงแยกบ้านนายจักราวุธ สุขพันธ์ (1)
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (3)
 
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 เส้นบ้านนายประสงค์ อยู่นาน ถึงบ้านนายเอก ก้อนทอง (1)
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (3)
 
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 เส้น นายประสิทธิ์ สมควร ถึงบ้านนางธิดา รัตนนิล (1)
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (3)
 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 [86]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 [97]
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ [87]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [78]
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [82]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและรับเบี้ยความพิการ [74]
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ [82]
คู่มือจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [79]
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...