[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไพรกาล หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (3)
บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (6) | กลุ่ม :ส่วนการคลัง
 
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขวาว หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (4) | กลุ่ม :ส่วนการคลัง
 
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน (2)
บันทึก : 29 มกราคม 2561 | อ่าน (63) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินครังที่ 1 (3)
บันทึก : 23 มกราคม 2561 | อ่าน (59) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (3)
บันทึก : 23 มกราคม 2561 | อ่าน (37) | กลุ่ม :อื่นๆ
:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(สอบปฏิบัติ) (5)
บันทึก : 17 มกราคม 2561 | อ่าน (53)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: แก้ไขประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้าง (1)
บันทึก : 12 มกราคม 2561 | อ่าน (39)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ (1)
บันทึก : 12 มกราคม 2561 | อ่าน (51)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1)
บันทึก : 21 ธันวาคม 2560 | อ่าน (80)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2561 (7)
บันทึก : 17 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (106)| กลุ่ม : อื่นๆ
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ 1จากเส้นเขตเทศบาลตำบลสังขะ ถึง ร้านสวนศรีฎา(ทางหลว (3)
บันทึก : 22 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (3)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ 13 จากบ้านนายเสรี เจริญสุข ถึง แยกไปบ้านแบกจาน (3)
บันทึก : 22 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (2)
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 บ้านนางวรรณ ทาทอง ถึง ย้านนายกิตติ คำหล้า (11)
บันทึก : 27 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (95)
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 เส้นบ้านนายไพรัตน์ ถึงบ้านนายชมสุวรรณ ร่วมบุญ (14)
บันทึก : 23 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (83)
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5 บ้านนายกุน พอกพูน ถึง นายเพ็ง ชาวนา (9)
บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (71)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5จากบ้านนายสุครีพ บัวเชย ถึง บ้านนางกัลยา สุรรรณสุข (12)
บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (65)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากบ้านยายไซต์ พันธ์ศิริ ถึง นายบุญธรรม อินทร์นอก (16)
บันทึก : 20 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (80)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 จากเส้นทางนานางละออง เกตงาม ถึง ถนนทางหลวง สาย 24 (14)
บันทึก : 15 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (91)
:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)
บันทึก : 10 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (101)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านศรีนวล หมู่ 12 จากเส้นบ้านนายสา เสาทอง ถึง บ้านโคกอำนวย (14)
บันทึก : 10 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (95)
 
 
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 [38]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 [44]
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ [43]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [34]
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [38]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและรับเบี้ยความพิการ [32]
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ [33]
คู่มือจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [37]
มุมอาเซียน [251]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538 [311]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538 [315]
 

กิจกรรม Big cleaning day
12 ภาพ 99 เข้าชม 0 ความเห็น
วันปิยะมหาราช
5 ภาพ 110 เข้าชม 0 ความเห็น
ผังเมือง
0 ภาพ 158 เข้าชม
ส่วนการศึกษาฯ โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษ ประจำปีงบประมาณ 2560
12 ภาพ 183 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...