[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
บันทึก : 04 สิงหาคม 2561 | อ่าน (59) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (1)
บันทึก : 14 มิถุนายน 2561 | อ่าน (143) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560 (2)
บันทึก : 05 มิถุนายน 2561 | อ่าน (131) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 เส้นสามแยกศาลาหนองบัว ถึง บ้านสมบัติ ดียิ่ง (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (136) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 เส้นทางสวนผักแบกจาก ถึง เขตลาดยางสายสังขะสุรินทร์ (สา (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (129) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 เส้นสามแยกศาลาหนองบัว ถึง บ้านสมบัติ ดียิ่ง (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (128)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 เส้นทางสวนผักแบกจาน ถึงเขตลาดยางถนนสังขะสุรินทร์(สาย2077) (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (106)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 เส้นบ้านนายสง่า เสกแสง ถึง บ้านนายอ้อย ทองกล้า (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (118)
 
โครงการก่อนสร้างถนนคสล.บ้านนองบัว หมู่ 17 เส้นบ้านนายไก่ จัันทร ถึง บ้านนางลัดดา เชี่ยวชาญ (1)
บันทึก : 28 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (119)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองสลัม หมู่15 เส้นบ้านนายละเอียด สุดสมัย ถึงเขตถนนลาดยาง สาย 24 (1)
บันทึก : 26 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (117)
 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 [153]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 [177]
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ [143]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [144]
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [154]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและรับเบี้ยความพิการ [140]
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ [161]
คู่มือจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [147]
 

ประชาคมตำบล
0 ภาพ 72 เข้าชม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...