[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

  • Css
  • Css
  • Css
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสังขะ(โคกสมบัติ) หมู่ 3 เส้นบ้านนายสุรัส พิศรูป ถึง สระหนองผักบุ้ง (1)
บันทึก : 11 เมษายน 2561 | อ่าน (15) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ขอเชิญชาวตำบลสังขะทุกท่านร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีวันปีใหม่ไทย (สงกรานต์)
บันทึก : 07 เมษายน 2561 | อ่าน (8) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกดงยาง หมู่16 เส้นทางหลังวัดจำปา ถึง ห้วยเสน (1)
บันทึก : 03 เมษายน 2561 | อ่าน (31) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกดงยาง หมู่16 เส้นทางหน้าซุ้มประตูวัดจำปา ถึง ฝายห้วยเสน (1)
บันทึก : 03 เมษายน 2561 | อ่าน (24) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่12 เส้นบ้านนายเฮือง สาธา ถึง นายบุญตา ศรีเลิศ (1)
บันทึก : 03 เมษายน 2561 | อ่าน (23) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสังขะ(โคกสมบัติ) หมู่ 3 เส้นบ้านนายสุรัส พิศรูป ถึง สระหนองผักบุ้ง (1)
บันทึก : 11 เมษายน 2561 | อ่าน (10)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกดงยาง หมู่ 16 จากเส้นทางหลังวัดจำปา ถึง ห้วยเสน (1)
บันทึก : 03 เมษายน 2561 | อ่าน (25)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกดงยาง หมู่ 16 จากเส้นทางหน้าซุ้มประตูวัด ถึง ฝายห้วยเสน (1)
บันทึก : 03 เมษายน 2561 | อ่าน (27)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 เส้นบ้านนายเฮือง สาธร ถึง บ้านนายบุญตา ศรีเลิศ (1)
บันทึก : 03 เมษายน 2561 | อ่าน (24)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่ 3 เส้นนายสุคนธ์ แสนตรี ถึง บ้านนายอุดมสุข หล้าวิลัย (1)
บันทึก : 20 มีนาคม 2561 | อ่าน (62)
 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 [72]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 [79]
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ [75]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [66]
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [71]
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและรับเบี้ยความพิการ [62]
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ [64]
คู่มือจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [68]
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...