หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 6 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1009 ] ประกาศ ภดส.3 ประจำปี 2564  [ 19 ] กองคลัง 19 มกราคม 2564
[ 1003 ] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวชมสถานที่เช็คอินขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ๊ Unseen At Sangkha  [ 46 ] สำนักปลัดฯ 24 ธันวาคม 2563
[ 1002 ] รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 49 ] กองคลัง 18 ธันวาคม 2563
[ 0998 ] ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  [ 42 ] กองคลัง 09 ธันวาคม 2563
[ 0992 ] ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ  [ 70 ] สำนักปลัดฯ 03 พฤศจิกายน 2563
[ 0990 ] เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 86 ] สำนักปลัดฯ 03 พฤศจิกายน 2563
[ 0976 ] รายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563 สำนักปลัด อบต.  [ 115 ] สำนักปลัดฯ 12 ตุลาคม 2563
[ 0970 ] ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  [ 120 ] สำนักปลัดฯ 22 กันยายน 2563
[ 0968 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  [ 88 ] สำนักปลัดฯ 18 กันยายน 2563
[ 0957 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง  [ 195 ] สำนักปลัดฯ 24 สิงหาคม 2563
[ 0950 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลฯ  [ 203 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0949 ] ผลคะแนนการตรวจประเมินไอทีเอ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 93 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0948 ] ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  [ 119 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0935 ] ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  [ 84 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0932 ] ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  [ 127 ] สำนักปลัดฯ 10 สิงหาคม 2563
[ 0929 ] ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรบโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  [ 161 ] สำนักปลัดฯ 05 สิงหาคม 2563
[ 0907 ] หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  [ 112 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0906 ] แนวทางการติดตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการ  [ 121 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0905 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน  [ 131 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0904 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562   [ 111 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0903 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ   [ 125 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0902 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  [ 78 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0900 ] รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 85 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0899 ] สถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 86 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0897 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒)  [ 80 ] กองคลัง 14 กรกฏาคม 2563
[ 0896 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒)  [ 77 ] กองคลัง 14 กรกฏาคม 2563
[ 0870 ] ขอเชิญประชาชนผู้ใช้บริการประเมินความโปร่งใสการดำเนินการของ อบต.สังขะ เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  [ 147 ] สำนักปลัดฯ 10 มิถุนายน 2563
[ 0868 ] แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 196 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0867 ] แผ่นพับทะเบียนพาณิชย์  [ 133 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0866 ] สถิติคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2563  [ 145 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0864 ] ข้อมูลการให้บริการชำระภาษีป้ายปี 2563  [ 166 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0862 ] ขั้นตอนการชำระภาษี ปี 2563  [ 110 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0861 ] กำหนดชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒  [ 97 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0859 ] อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 95 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0858 ] แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 80 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0829 ] ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 99 ] กองคลัง 02 มิถุนายน 2563
[ 0826 ] มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 10/05/63  [ 102 ] สำนักปลัดฯ 27 พฤษภาคม 2563
[ 0816 ] มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 24/03/63  [ 159 ] สำนักปลัดฯ 09 เมษายน 2563
[ 0803 ] ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 314 ] สำนักปลัดฯ 04 กุมภาพันธ์ 2563
[ 0785 ] บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  [ 322 ] กองคลัง 11 ธันวาคม 2562
[ 0769 ] การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 405 ] สำนักปลัดฯ 28 ตุลาคม 2562
[ 0767 ] ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  [ 332 ] สำนักปลัดฯ 23 กันยายน 2562
[ 0766 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  [ 355 ] สำนักปลัดฯ 23 กันยายน 2562
[ 0760 ] ประการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 507 ] สำนักปลัดฯ 28 สิงหาคม 2562
[ 0752 ] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู อบต.  [ 295 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0751 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562  [ 254 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0750 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562  [ 190 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0749 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562  [ 245 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0748 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562  [ 214 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0747 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562  [ 214 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
หน้าที่ 1 2 3 4