หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 6 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0976 ] รายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563 สำนักปลัด อบต.  [ 17 ] สำนักปลัดฯ 12 ตุลาคม 2563
[ 0970 ] ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  [ 55 ] สำนักปลัดฯ 22 กันยายน 2563
[ 0968 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  [ 38 ] สำนักปลัดฯ 18 กันยายน 2563
[ 0957 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง  [ 117 ] สำนักปลัดฯ 24 สิงหาคม 2563
[ 0950 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลฯ  [ 138 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0949 ] ผลคะแนนการตรวจประเมินไอทีเอ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 54 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0948 ] ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  [ 77 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0935 ] ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  [ 50 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0932 ] ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  [ 68 ] สำนักปลัดฯ 10 สิงหาคม 2563
[ 0929 ] ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรบโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  [ 106 ] สำนักปลัดฯ 05 สิงหาคม 2563
[ 0907 ] หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  [ 69 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0906 ] แนวทางการติดตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการ  [ 66 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0905 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน  [ 69 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0904 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562   [ 70 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0903 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ   [ 71 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0902 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  [ 37 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0900 ] รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 48 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0899 ] สถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 41 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0897 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒)  [ 42 ] กองคลัง 14 กรกฏาคม 2563
[ 0896 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒)  [ 43 ] กองคลัง 14 กรกฏาคม 2563
[ 0870 ] ขอเชิญประชาชนผู้ใช้บริการประเมินความโปร่งใสการดำเนินการของ อบต.สังขะ เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  [ 103 ] สำนักปลัดฯ 10 มิถุนายน 2563
[ 0868 ] แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 124 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0867 ] แผ่นพับทะเบียนพาณิชย์  [ 82 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0866 ] สถิติคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2563  [ 102 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0864 ] ข้อมูลการให้บริการชำระภาษีป้ายปี 2563  [ 117 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0862 ] ขั้นตอนการชำระภาษี ปี 2563  [ 55 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0861 ] กำหนดชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒  [ 47 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0859 ] อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 44 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0858 ] แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 45 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0829 ] ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 63 ] กองคลัง 02 มิถุนายน 2563
[ 0826 ] มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 10/05/63  [ 53 ] สำนักปลัดฯ 27 พฤษภาคม 2563
[ 0816 ] มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 24/03/63  [ 126 ] สำนักปลัดฯ 09 เมษายน 2563
[ 0803 ] ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 265 ] สำนักปลัดฯ 04 กุมภาพันธ์ 2563
[ 0785 ] บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  [ 286 ] กองคลัง 11 ธันวาคม 2562
[ 0769 ] การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 350 ] สำนักปลัดฯ 28 ตุลาคม 2562
[ 0767 ] ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  [ 300 ] สำนักปลัดฯ 23 กันยายน 2562
[ 0766 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  [ 313 ] สำนักปลัดฯ 23 กันยายน 2562
[ 0760 ] ประการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 464 ] สำนักปลัดฯ 28 สิงหาคม 2562
[ 0752 ] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู อบต.  [ 255 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0751 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562  [ 223 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0750 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562  [ 153 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0749 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562  [ 211 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0748 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562  [ 180 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0747 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562  [ 186 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0746 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562  [ 174 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0745 ] สรุปรายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน   [ 220 ] สำนักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2562
[ 0743 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน  [ 238 ] สำนักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2562
[ 0742 ] รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 218 ] สำนักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2562
[ 0741 ] สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 139 ] สำนักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2562
[ 0739 ] ประกาศ เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ 2562  [ 210 ] สำนักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2562
หน้าที่ 1 2 3 4