หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 3 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0929 ] ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรบโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  [ 14 ] สำนักปลัดฯ 05 สิงหาคม 2563
[ 0907 ] หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  [ 25 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0906 ] แนวทางการติดตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการ  [ 27 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0905 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน  [ 30 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0904 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562   [ 29 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0903 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ   [ 30 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0902 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  [ 9 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0900 ] รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 16 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0899 ] สถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 12 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0897 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒)  [ 11 ] กองคลัง 14 กรกฏาคม 2563
[ 0896 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒)  [ 13 ] กองคลัง 14 กรกฏาคม 2563
[ 0870 ] ขอเชิญประชาชนผู้ใช้บริการประเมินความโปร่งใสการดำเนินการของ อบต.สังขะ เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  [ 71 ] สำนักปลัดฯ 10 มิถุนายน 2563
[ 0868 ] แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 85 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0867 ] แผ่นพับทะเบียนพาณิชย์  [ 51 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0866 ] สถิติคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2563  [ 66 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0864 ] ข้อมูลการให้บริการชำระภาษีป้ายปี 2563  [ 68 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0862 ] ขั้นตอนการชำระภาษี ปี 2563  [ 30 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0861 ] กำหนดชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒  [ 22 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0859 ] อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 21 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0858 ] แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 23 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0829 ] ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 24 ] กองคลัง 02 มิถุนายน 2563
[ 0826 ] มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 10/05/63  [ 32 ] สำนักปลัดฯ 27 พฤษภาคม 2563
[ 0816 ] มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 24/03/63  [ 101 ] สำนักปลัดฯ 09 เมษายน 2563
[ 0803 ] ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 233 ] สำนักปลัดฯ 04 กุมภาพันธ์ 2563
[ 0785 ] บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  [ 257 ] กองคลัง 11 ธันวาคม 2562
[ 0769 ] การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 304 ] สำนักปลัดฯ 28 ตุลาคม 2562
[ 0767 ] ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  [ 273 ] สำนักปลัดฯ 23 กันยายน 2562
[ 0766 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  [ 290 ] สำนักปลัดฯ 23 กันยายน 2562
[ 0760 ] ประการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 433 ] สำนักปลัดฯ 28 สิงหาคม 2562
[ 0752 ] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู อบต.  [ 233 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0751 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562  [ 199 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0750 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562  [ 130 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0749 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562  [ 190 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0748 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562  [ 157 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0747 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562  [ 166 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0746 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562  [ 152 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0745 ] สรุปรายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน   [ 199 ] สำนักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2562
[ 0743 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน  [ 214 ] สำนักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2562
[ 0742 ] รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 198 ] สำนักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2562
[ 0741 ] สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 120 ] สำนักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2562
[ 0739 ] ประกาศ เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ 2562  [ 187 ] สำนักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2562
[ 0738 ] ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561  [ 168 ] กองคลัง 18 มิถุนายน 2562
[ 0736 ] ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 184 ] สำนักปลัดฯ 11 มิถุนายน 2562
[ 0731 ] ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบ 2562  [ 195 ] สำนักปลัดฯ 05 มิถุนายน 2562
[ 0726 ] ขอขอบคุณ ธกส. สาขาอำเภอสังขะ มอบถุงยั้งชีพผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลสังขะครับผ  [ 178 ] สำนักปลัดฯ 16 พฤษภาคม 2562
[ 0725 ] ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) รับมอบถุงยั้งชีพจากกาชาด 3/05/62  [ 174 ] สำนักปลัดฯ 13 พฤษภาคม 2562
[ 0724 ] มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 10/05/62  [ 195 ] สำนักปลัดฯ 13 พฤษภาคม 2562
[ 0710 ] ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สังขะ ประจำปี 2562  [ 433 ] กองการศึกษาฯ 04 กุมภาพันธ์ 2562
[ 0708 ] ประกาศ/ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 345 ] สำนักปลัดฯ 28 มกราคม 2562
[ 0707 ] ประการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 381 ] สำนักปลัดฯ 28 มกราคม 2562
หน้าที่ 1 2 3 4