หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1040 ] ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ  [ 119 ] สำนักปลัดฯ 25 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1039 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ  [ 93 ] สำนักปลัดฯ 23 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1025 ] ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจดทะเบียนสมรส ณ ทุ่งทานตะวัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  [ 152 ] กองการศึกษาฯ 02 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1019 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 181 ] สำนักปลัดฯ 29 มกราคม 2564
[ 1009 ] ประกาศ ภดส.3 ประจำปี 2564  [ 168 ] กองคลัง 19 มกราคม 2564
[ 1003 ] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวชมสถานที่เช็คอินขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ๊ Unseen At Sangkha  [ 138 ] สำนักปลัดฯ 24 ธันวาคม 2563
[ 1002 ] รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 160 ] กองคลัง 18 ธันวาคม 2563
[ 0998 ] ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  [ 94 ] กองคลัง 09 ธันวาคม 2563
[ 0992 ] ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ  [ 124 ] สำนักปลัดฯ 03 พฤศจิกายน 2563
[ 0990 ] เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 133 ] สำนักปลัดฯ 03 พฤศจิกายน 2563
[ 0976 ] รายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563 สำนักปลัด อบต.  [ 165 ] สำนักปลัดฯ 12 ตุลาคม 2563
[ 0970 ] ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  [ 174 ] สำนักปลัดฯ 22 กันยายน 2563
[ 0968 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  [ 136 ] สำนักปลัดฯ 18 กันยายน 2563
[ 0957 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง  [ 246 ] สำนักปลัดฯ 24 สิงหาคม 2563
[ 0950 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลฯ  [ 316 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0949 ] ผลคะแนนการตรวจประเมินไอทีเอ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 141 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0948 ] ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  [ 176 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0935 ] ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  [ 131 ] สำนักปลัดฯ 13 สิงหาคม 2563
[ 0932 ] ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  [ 177 ] สำนักปลัดฯ 10 สิงหาคม 2563
[ 0929 ] ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรบโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  [ 207 ] สำนักปลัดฯ 05 สิงหาคม 2563
[ 0907 ] หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  [ 178 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0906 ] แนวทางการติดตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการ  [ 179 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0905 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน  [ 178 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0904 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562   [ 163 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0903 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ   [ 182 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0902 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  [ 125 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0900 ] รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 130 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0899 ] สถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 133 ] สำนักปลัดฯ 15 กรกฏาคม 2563
[ 0897 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒)  [ 156 ] กองคลัง 14 กรกฏาคม 2563
[ 0896 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒)  [ 117 ] กองคลัง 14 กรกฏาคม 2563
[ 0870 ] ขอเชิญประชาชนผู้ใช้บริการประเมินความโปร่งใสการดำเนินการของ อบต.สังขะ เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  [ 200 ] สำนักปลัดฯ 10 มิถุนายน 2563
[ 0868 ] แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 282 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0867 ] แผ่นพับทะเบียนพาณิชย์  [ 196 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0866 ] สถิติคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2563  [ 198 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0864 ] ข้อมูลการให้บริการชำระภาษีป้ายปี 2563  [ 263 ] กองคลัง 09 มิถุนายน 2563
[ 0862 ] ขั้นตอนการชำระภาษี ปี 2563  [ 199 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0861 ] กำหนดชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒  [ 184 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0859 ] อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 184 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0858 ] แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 122 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0829 ] ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 146 ] กองคลัง 02 มิถุนายน 2563
[ 0826 ] มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 10/05/63  [ 144 ] สำนักปลัดฯ 27 พฤษภาคม 2563
[ 0816 ] มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 24/03/63  [ 205 ] สำนักปลัดฯ 09 เมษายน 2563
[ 0803 ] ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 368 ] สำนักปลัดฯ 04 กุมภาพันธ์ 2563
[ 0785 ] บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  [ 368 ] กองคลัง 11 ธันวาคม 2562
[ 0769 ] การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 459 ] สำนักปลัดฯ 28 ตุลาคม 2562
[ 0767 ] ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  [ 384 ] สำนักปลัดฯ 23 กันยายน 2562
[ 0766 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  [ 410 ] สำนักปลัดฯ 23 กันยายน 2562
[ 0760 ] ประการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 569 ] สำนักปลัดฯ 28 สิงหาคม 2562
[ 0752 ] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู อบต.  [ 340 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
[ 0751 ] รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562  [ 295 ] สำนักปลัดฯ 30 มิถุนายน 2562
หน้าที่ 1 2 3 4