หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0642 ] อำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ตามที่กฏหมายกำหนด  [ 17 ] สำนักปลัดฯ 13 พฤศจิกายน 2561
[ 0641 ] งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560  [ 26 ] สำนักปลัดฯ 13 พฤศจิกายน 2561
[ 0640 ] แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  [ 12 ] สำนักปลัดฯ 13 พฤศจิกายน 2561
[ 0572 ] คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลสังขะ  [ 33 ] สำนักปลัดฯ 06 พฤศจิกายน 2561
[ 0551 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 95 ] admin 04 สิงหาคม 2561
[ 0540 ] ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม  [ 178 ] สำนักปลัดฯ 14 มิถุนายน 2561
[ 0539 ] ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560  [ 157 ] กองคลัง 05 มิถุนายน 2561
[ 0533 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 เส้นสามแยกศาลาหนองบัว ถึง บ้านสมบัติ ดียิ่ง  [ 165 ] กองคลัง 30 พฤษภาคม 2561
[ 0532 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 เส้นทางสวนผักแบกจาก ถึง เขตลาดยางสายสังขะสุรินทร์ (สา  [ 153 ] กองคลัง 30 พฤษภาคม 2561
[ 0531 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 เส้นบ้านนายสง่า เสกแสง ถึงบ้านนายอ้อย ทองกล้า  [ 128 ] กองคลัง 30 พฤษภาคม 2561
[ 0529 ] ประกาศ โครงการก่อนสร้างถนนคสล.บ้านนองบัว หมู่ 17 เส้นบ้านนายไก่ จัันทร ถึง บ้านนางลัดดา เชี่ยวชาญ  [ 99 ] กองคลัง 28 พฤษภาคม 2561
[ 0527 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองสลัม หมู่15 เส้นบ้านนายละเอียด สุดสมัย ถึงเขตถนนลาดยาง สาย 24  [ 103 ] กองคลัง 26 พฤษภาคม 2561
[ 0525 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 เส้นถนนสาย 24 ถึง บ้านนายติ่ง กลิ่นสุคนธ์  [ 103 ] กองคลัง 24 พฤษภาคม 2561
[ 0523 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโดง หมู่ 7เส้นโรงเรียนบ้านโดง ถึงแยกบ้านโพนชาย(ถนนสาย 24)  [ 99 ] กองคลัง 23 พฤษภาคม 2561
[ 0521 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่3 เส้นบ้านนางสมุน สุขเอิบ ถึงแยกบ้านนายจักราวุธ สุขพันธ์  [ 100 ] กองคลัง 22 พฤษภาคม 2561
[ 0519 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 เส้นบ้านนายประสงค์ อยู่นาน ถึงบ้านนายเอก ก้อนทอง  [ 103 ] กองคลัง 22 พฤษภาคม 2561
[ 0517 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 เส้น นายประสิทธิ์ สมควร ถึงบ้านนางธิดา รัตนนิล  [ 98 ] กองคลัง 22 พฤษภาคม 2561
[ 0515 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 เส้น นายประคอง ชินแตร ถึง นายวิทยา เขียวหอม  [ 87 ] กองคลัง 22 พฤษภาคม 2561
[ 0513 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนตะแบก หมู่ 11 เส้นบ้านนางน้อย พรมสุรินทร์ ถึงบ้านนางน้อย แก้วคำ  [ 87 ] กองคลัง 22 พฤษภาคม 2561
[ 0512 ] สรุปรายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน   [ 79 ] สำนักปลัดฯ 22 พฤษภาคม 2561
[ 0511 ] สรุปรายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน   [ 84 ] สำนักปลัดฯ 22 พฤษภาคม 2561
[ 0510 ] รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 93 ] สำนักปลัดฯ 21 พฤษภาคม 2561
[ 0508 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5 เส้นบ้านนายอุดม สายกระสุนถึงที่นานายสนิท ปราเจริญ  [ 93 ] กองคลัง 16 พฤษภาคม 2561
[ 0506 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านศรีนวล หมู่ 9 เส้นที่นานางสมพัตสร ธรรมดา ถึง นานายบุญจันทร์ เพ่งพิศ  [ 110 ] กองคลัง 15 พฤษภาคม 2561
[ 0504 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีนวล หมู่ 12 จากบ้านนางเมือง ถึง เขตหมู่บ้านโนนเจริญ  [ 117 ] กองคลัง 11 พฤษภาคม 2561
[ 0502 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขวาว หมู่ 1 เส้นบ้านนายนฤต บูรณ์เจริญ ถึง บ้านนางสุวงศ์ สุวันลา  [ 122 ] กองคลัง 10 พฤษภาคม 2561
[ 0500 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ 1 จาก บ้านบัญชา เทียมลม ถึงบ้านนายกาย สมาทอง  [ 114 ] กองคลัง 09 พฤษภาคม 2561
[ 0498 ] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ 6 จากเส้นถนนลาดยาง(สี่แยกไฟฟ้า)ถึงบ้านขวาว  [ 114 ] กองคลัง 08 พฤษภาคม 2561
[ 0496 ] ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ 13 เส้นสวนผักบ้านไพรกาล ถึง นายแปลก สมานทอง  [ 114 ] กองคลัง 07 พฤษภาคม 2561
[ 0494 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างงานขยายเขตวางท่อปะปาบ้านโดง หมู่ 7  [ 124 ] กองคลัง 04 พฤษภาคม 2561
[ 0489 ] โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสังขะ(โคกสมบัติ) หมู่ 3 เส้นบ้านนายสุรัส พิศรูป ถึง สระหนองผักบุ้ง  [ 133 ] กองคลัง 11 เมษายน 2561
[ 0488 ] ขอเชิญชาวตำบลสังขะทุกท่านร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีวันปีใหม่ไทย (สงกรานต์)  [ 117 ] สำนักปลัดฯ 07 เมษายน 2561
[ 0478 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกดงยาง หมู่16 เส้นทางหลังวัดจำปา ถึง ห้วยเสน  [ 172 ] กองคลัง 03 เมษายน 2561
[ 0477 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกดงยาง หมู่16 เส้นทางหน้าซุ้มประตูวัดจำปา ถึง ฝายห้วยเสน  [ 149 ] กองคลัง 03 เมษายน 2561
[ 0476 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่12 เส้นบ้านนายเฮือง สาธา ถึง นายบุญตา ศรีเลิศ  [ 149 ] กองคลัง 03 เมษายน 2561
[ 0465 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่3 บ้านสุคนธ์ แสนตรี ถึง บ้านนายอุดมสุข หล้าวิลัย  [ 161 ] กองคลัง 20 มีนาคม 2561
[ 0464 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะหมู่ 1 เส้นบ้านนางวลีพร แก้วสว่างถึงนายประดิษฐ์ เติมทอง  [ 160 ] กองคลัง 20 มีนาคม 2561
[ 0463 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 จากเส้นบ้านนายพิราน ถึง ร้านอู่โต้ง  [ 148 ] กองคลัง 20 มีนาคม 2561
[ 0461 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 เส้นบ้านนางสาคร ถึง บ้านนายวรวุฒิ นับถือตรง  [ 155 ] กองคลัง 13 มีนาคม 2561
[ 0460 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 จากเส้นลาดยางข้างอบต.สังขะ ถึงบริเวณแปลงผัก  [ 174 ] กองคลัง 12 มีนาคม 2561
[ 0456 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านศรีนวล หมู่ 9 เส้นบ้านนายกุน ถึง ชลประทานหมู่บ้าน  [ 160 ] กองคลัง 05 มีนาคม 2561
[ 0454 ] ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไพรกาล หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  [ 172 ] ส่วนการคลัง 23 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0453 ] ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขวาว หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 166 ] ส่วนการคลัง 23 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0450 ] ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน  [ 231 ] สำนักงานปลัด 29 มกราคม 2561
[ 0447 ] ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินครังที่ 1   [ 256 ] สำนักปลัดฯ 23 มกราคม 2561
[ 0446 ] ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 197 ] สำนักงานปลัด 23 มกราคม 2561
[ 0445 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(สอบปฏิบัติ)  [ 228 ] สำนักงานปลัด 17 มกราคม 2561
[ 0444 ] แก้ไขประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้าง  [ 203 ] สำนักงานปลัด 12 มกราคม 2561
[ 0443 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 222 ] สำนักงานปลัด 12 มกราคม 2561
[ 0441 ] ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 250 ] สำนักงานปลัด 21 ธันวาคม 2560
หน้าที่ 1 2