[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

  รายการข้อมูลทั้งหมด
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0490 ] โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสังขะ(โคกสมบัติ) หมู่ 3 เส้นบ้านนายสุรัส พิศรูป ถึง สระหนองผักบุ้ง  [ 10 ] กองคลัง 11 เมษายน 2561
[ 0481 ] โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกดงยาง หมู่ 16 จากเส้นทางหลังวัดจำปา ถึง ห้วยเสน  [ 25 ] กองคลัง 03 เมษายน 2561
[ 0480 ] โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกดงยาง หมู่ 16 จากเส้นทางหน้าซุ้มประตูวัด ถึง ฝายห้วยเสน  [ 27 ] กองคลัง 03 เมษายน 2561
[ 0479 ] โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 เส้นบ้านนายเฮือง สาธร ถึง บ้านนายบุญตา ศรีเลิศ  [ 24 ] กองคลัง 03 เมษายน 2561
[ 0468 ] โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่ 3 เส้นนายสุคนธ์ แสนตรี ถึง บ้านนายอุดมสุข หล้าวิลัย  [ 62 ] กองคลัง 20 มีนาคม 2561
[ 0467 ] โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่3 เส้นบ้านนางวลีพร แก้วสว่าง ถึงบ้านนายประดิษฐ์ เติมทอง  [ 50 ] กองคลัง 20 มีนาคม 2561
[ 0466 ] โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 จากเส้นบ้านนายพิราน ถึงร้านอู่โต้ง  [ 40 ] กองคลัง 20 มีนาคม 2561
[ 0462 ] โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 จากเส้นบ้านนางสาคร ถึง บ้านนายวรวุฒิ นับถือตรง  [ 52 ] กองคลัง 13 มีนาคม 2561
[ 0459 ] โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 จากลาดยางข้าง อบต.สังขะ ถึง บริเวณแปลงผัก  [ 53 ] กองคลัง 12 มีนาคม 2561
[ 0457 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีนวล หมู่ 9 จากเส้นบ้านนายกุน ธรรมดา ถึงชลประทานหมู่บ้าน  [ 46 ] ส่วนการคลัง 05 มีนาคม 2561
[ 0452 ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ 1จากเส้นเขตเทศบาลตำบลสังขะ ถึง ร้านสวนศรีฎา(ทางหลว  [ 54 ] กองคลัง 22 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0451 ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ 13 จากบ้านนายเสรี เจริญสุข ถึง แยกไปบ้านแบกจาน  [ 63 ] กองคลัง 22 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0440 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 บ้านนางวรรณ ทาทอง ถึง ย้านนายกิตติ คำหล้า  [ 148 ] กองคลัง 27 พฤศจิกายน 2560
[ 0439 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 เส้นบ้านนายไพรัตน์ ถึงบ้านนายชมสุวรรณ ร่วมบุญ  [ 131 ] กองคลัง 23 พฤศจิกายน 2560
[ 0438 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5 บ้านนายกุน พอกพูน ถึง นายเพ็ง ชาวนา  [ 119 ] กองคลัง 22 พฤศจิกายน 2560
[ 0429 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5จากบ้านนายสุครีพ บัวเชย ถึง บ้านนางกัลยา สุรรรณสุข  [ 115 ] กองคลัง 21 พฤศจิกายน 2560
[ 0428 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากบ้านยายไซต์ พันธ์ศิริ ถึง นายบุญธรรม อินทร์นอก  [ 126 ] กองคลัง 20 พฤศจิกายน 2560
[ 0426 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 จากเส้นทางนานางละออง เกตงาม ถึง ถนนทางหลวง สาย 24  [ 134 ] ส่วนการคลัง 15 พฤศจิกายน 2560
[ 0425 ] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 147 ] ส่วนการคลัง 10 พฤศจิกายน 2560
[ 0424 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านศรีนวล หมู่ 12 จากเส้นบ้านนายสา เสาทอง ถึง บ้านโคกอำนวย  [ 137 ] ส่วนการคลัง 10 พฤศจิกายน 2560
[ 0423 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโนนตะแบบ หมู่ 11 จากซอยนครราช ถึง บ้านเม็ด เกิดสิน  [ 136 ] ส่วนการคลัง 09 พฤศจิกายน 2560
[ 0415 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 บ้านนางอำไพ ชินแตร ถึง นายวรวุฒิ นับถือตรง   [ 177 ] ส่วนการคลัง 26 กันยายน 2560
[ 0414 ] โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวอยู คสล.บ้านศรีนวล หมู่ 9 จากสามแยกโรงเรียนบ้านศรีนนวล ถึงบ้านนางสำรวย   [ 146 ] ส่วนการคลัง 15 กันยายน 2560
[ 0412 ] โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านสังขะ หมู่ 3 (ข้างประปาหมู่บ้านสังขะ หมู่ 3)  [ 111 ] ส่วนการคลัง 22 สิงหาคม 2560
[ 0411 ] โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.หมู่ 12 เส้นบ้านนายสมศักดิ์ ภาสดา ถึงบ้านนายสง่า สายบุตร  [ 129 ] ส่วนการคลัง 22 สิงหาคม 2560
[ 0409 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากเส้นบ้านตาเมี๊ย ถึงบ้านหนองตะเคียน ตำบลขอนแตก  [ 150 ] ส่วนการคลัง 15 สิงหาคม 2560
[ 0408 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไพลกาล หมู่ 13 จากเส้นบ้านนายนรินทร์ ดวงศรี ถึงถนนลาดยางไทยสมบูรณ์-แบกจาน  [ 142 ] ส่วนการคลัง 15 สิงหาคม 2560
[ 0407 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 จากเส้นบ้านนายสุข ถึง ถนนซอยหลังวัดแบกจาน  [ 146 ] ส่วนการคลัง 03 สิงหาคม 2560
[ 0406 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองสลัม หมู่ 15 จากเส้นทางบ้านนายประจักร โพธิธร ถึงบ้านนางเตือนใจ จันทยา  [ 148 ] ส่วนการคลัง 02 สิงหาคม 2560
[ 0405 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองสลัม หมู่ 15 จากเส้นบ้านนายเสวก จันดาเพ็ง ถึง บ้านนายสมศักดิ์ คงมั่น  [ 147 ] ส่วนการคลัง 01 สิงหาคม 2560
[ 0404 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 เส้นบ้านนางบัว จินพระ ถึง นายเมียง บุญเลิศ  [ 146 ] ส่วนการคลัง 31 กรกฏาคม 2560
[ 0403 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองสลัม หมู่ 15 จากเส้นบ้านนางพินิจ ซาหลาบ ถึง บ้านคำพอง ดาวผักชี  [ 156 ] ส่วนการคลัง 27 กรกฏาคม 2560
[ 0402 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 บ้านนางวรรณ ทาทอง ถึง สามแยกตาเมี๊ยะ  [ 148 ] ส่วนการคลัง 26 กรกฏาคม 2560
[ 0400 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 เส้นทางแยกถนนสาย 24 ถึงบ้านนายติ่ง กลิ่นสุคนธ์  [ 128 ] ส่วนการคลัง 25 กรกฏาคม 2560
[ 0398 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ(โคกสมบัติ) หมู่ 3 จากบ้านนางวลีพร แก้วสว่าง ถึง นายประดิษฐ์ เติมทอง  [ 129 ] ส่วนการคลัง 24 กรกฏาคม 2560
[ 0397 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากเส้นบ้านนายน้อม เกตุงานม ถึง บ้านนายบุญมี สุขสบาย  [ 132 ] ส่วนการคลัง 21 กรกฏาคม 2560
[ 0396 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามน้อย หมู่ 2 เส้นบ้านนายริพาน ถึง อู่โต้ง   [ 118 ] ส่วนการคลัง 20 กรกฏาคม 2560
[ 0394 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5 เส้น บ้านนายสมเกียรติ มุมทอง ถึง นายสนั่น คำมา  [ 125 ] ส่วนการคลัง 12 กรกฏาคม 2560
[ 0393 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านศรีนวล จากเส้นบ้านนายพัฒน์ ธรรมดา ถึง นายคาน ชอบกล้า  [ 122 ] ส่วนการคลัง 05 กรกฏาคม 2560
[ 0391 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านขวาว หมู่ 1จากทางเขตเทศบาลตำบลสังขะ ถึง ทางหลวงสาย 2077  [ 140 ] ส่วนการคลัง 04 กรกฏาคม 2560
[ 0390 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านไพรกาล หมู่ 13 เส้นบ้านนายสุเพียบ มั่นวงศ์ ถึงนายสมศักดิ์ ญาณธรรม  [ 140 ] ส่วนการคลัง 03 กรกฏาคม 2560
[ 0389 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตะแบก หมู่ 11 จากซอยตาแสน ถึง บ้านนายนเรทร์   [ 145 ] ส่วนการคลัง 30 มิถุนายน 2560
[ 0388 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านไรพกาล หมู่ 13 จากบ้านนายสุนัน ดาศรี ถึง สระหนองเสม็ด  [ 150 ] ส่วนการคลัง 29 มิถุนายน 2560
[ 0385 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านขวาว หมู่ 1จากบ้านนายเด่น พูนเลิศ ถึง บ้านเสรียง(ห้วยลึก)  [ 137 ] ส่วนการคลัง 28 มิถุนายน 2560
[ 0368 ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 จากบ้านนายสมบัติ ใหมทองถึงนายบัวลา จินพละ  [ 150 ] ส่วนการคลัง 19 มิถุนายน 2560
[ 0367 ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 จากบ้านนายสด แสงเพชร ถึง บ้านไลย์ ใจชื่น  [ 146 ] ส่วนการคลัง 16 มิถุนายน 2560
[ 0366 ] โครงการซ่อมแซมถนน บ้านศรีนวล หมู่ 9  [ 156 ] ส่วนการคลัง 12 มิถุนายน 2560
[ 0359 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 จากเส้นทางลาดยาง ถึง บ้านนายพล ตำทอง  [ 161 ] ส่วนการคลัง 23 พฤษภาคม 2560
[ 0358 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 จากบ้านนางเล็ก เสียงยิ่ง ถึง ที่นานางไล ศรีสว่าง  [ 165 ] ส่วนการคลัง 19 พฤษภาคม 2560
[ 0357 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 จากเส้นทางบ้านนางรำพัน ผาสุก ถึง สวนนายแสวง ดียิ่ง  [ 158 ] ส่วนการคลัง 19 พฤษภาคม 2560
หน้าที่ 1 2