[14 ตุลาคม 2557]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

 
  รายการข้อมูลทั้งหมด
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0452 ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ 1จากเส้นเขตเทศบาลตำบลสังขะ ถึง ร้านสวนศรีฎา(ทางหลว  [ 1 ] ส่วนการคลัง 22 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0451 ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ 13 จากบ้านนายเสรี เจริญสุข ถึง แยกไปบ้านแบกจาน  [ 0 ] ส่วนการคลัง 22 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0440 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 บ้านนางวรรณ ทาทอง ถึง ย้านนายกิตติ คำหล้า  [ 92 ] ส่วนการคลัง 27 พฤศจิกายน 2560
[ 0439 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 เส้นบ้านนายไพรัตน์ ถึงบ้านนายชมสุวรรณ ร่วมบุญ  [ 80 ] ส่วนการคลัง 23 พฤศจิกายน 2560
[ 0438 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5 บ้านนายกุน พอกพูน ถึง นายเพ็ง ชาวนา  [ 68 ] ส่วนการคลัง 22 พฤศจิกายน 2560
[ 0429 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5จากบ้านนายสุครีพ บัวเชย ถึง บ้านนางกัลยา สุรรรณสุข  [ 62 ] ส่วนการคลัง 21 พฤศจิกายน 2560
[ 0428 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากบ้านยายไซต์ พันธ์ศิริ ถึง นายบุญธรรม อินทร์นอก  [ 78 ] ส่วนการคลัง 20 พฤศจิกายน 2560
[ 0426 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 จากเส้นทางนานางละออง เกตงาม ถึง ถนนทางหลวง สาย 24  [ 88 ] ส่วนการคลัง 15 พฤศจิกายน 2560
[ 0425 ] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 98 ] ส่วนการคลัง 10 พฤศจิกายน 2560
[ 0424 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านศรีนวล หมู่ 12 จากเส้นบ้านนายสา เสาทอง ถึง บ้านโคกอำนวย  [ 92 ] ส่วนการคลัง 10 พฤศจิกายน 2560
[ 0423 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโนนตะแบบ หมู่ 11 จากซอยนครราช ถึง บ้านเม็ด เกิดสิน  [ 90 ] ส่วนการคลัง 09 พฤศจิกายน 2560
[ 0415 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 บ้านนางอำไพ ชินแตร ถึง นายวรวุฒิ นับถือตรง   [ 131 ] ส่วนการคลัง 26 กันยายน 2560
[ 0414 ] โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวอยู คสล.บ้านศรีนวล หมู่ 9 จากสามแยกโรงเรียนบ้านศรีนนวล ถึงบ้านนางสำรวย   [ 110 ] ส่วนการคลัง 15 กันยายน 2560
[ 0412 ] โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านสังขะ หมู่ 3 (ข้างประปาหมู่บ้านสังขะ หมู่ 3)  [ 77 ] ส่วนการคลัง 22 สิงหาคม 2560
[ 0411 ] โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.หมู่ 12 เส้นบ้านนายสมศักดิ์ ภาสดา ถึงบ้านนายสง่า สายบุตร  [ 94 ] ส่วนการคลัง 22 สิงหาคม 2560
[ 0409 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากเส้นบ้านตาเมี๊ย ถึงบ้านหนองตะเคียน ตำบลขอนแตก  [ 111 ] ส่วนการคลัง 15 สิงหาคม 2560
[ 0408 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไพลกาล หมู่ 13 จากเส้นบ้านนายนรินทร์ ดวงศรี ถึงถนนลาดยางไทยสมบูรณ์-แบกจาน  [ 96 ] ส่วนการคลัง 15 สิงหาคม 2560
[ 0407 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 จากเส้นบ้านนายสุข ถึง ถนนซอยหลังวัดแบกจาน  [ 104 ] ส่วนการคลัง 03 สิงหาคม 2560
[ 0406 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองสลัม หมู่ 15 จากเส้นทางบ้านนายประจักร โพธิธร ถึงบ้านนางเตือนใจ จันทยา  [ 99 ] ส่วนการคลัง 02 สิงหาคม 2560
[ 0405 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองสลัม หมู่ 15 จากเส้นบ้านนายเสวก จันดาเพ็ง ถึง บ้านนายสมศักดิ์ คงมั่น  [ 104 ] ส่วนการคลัง 01 สิงหาคม 2560
[ 0404 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 เส้นบ้านนางบัว จินพระ ถึง นายเมียง บุญเลิศ  [ 106 ] ส่วนการคลัง 31 กรกฏาคม 2560
[ 0403 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองสลัม หมู่ 15 จากเส้นบ้านนางพินิจ ซาหลาบ ถึง บ้านคำพอง ดาวผักชี  [ 113 ] ส่วนการคลัง 27 กรกฏาคม 2560
[ 0402 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 บ้านนางวรรณ ทาทอง ถึง สามแยกตาเมี๊ยะ  [ 102 ] ส่วนการคลัง 26 กรกฏาคม 2560
[ 0400 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 เส้นทางแยกถนนสาย 24 ถึงบ้านนายติ่ง กลิ่นสุคนธ์  [ 92 ] ส่วนการคลัง 25 กรกฏาคม 2560
[ 0398 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ(โคกสมบัติ) หมู่ 3 จากบ้านนางวลีพร แก้วสว่าง ถึง นายประดิษฐ์ เติมทอง  [ 93 ] ส่วนการคลัง 24 กรกฏาคม 2560
[ 0397 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากเส้นบ้านนายน้อม เกตุงานม ถึง บ้านนายบุญมี สุขสบาย  [ 100 ] ส่วนการคลัง 21 กรกฏาคม 2560
[ 0396 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามน้อย หมู่ 2 เส้นบ้านนายริพาน ถึง อู่โต้ง   [ 88 ] ส่วนการคลัง 20 กรกฏาคม 2560
[ 0394 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5 เส้น บ้านนายสมเกียรติ มุมทอง ถึง นายสนั่น คำมา  [ 88 ] ส่วนการคลัง 12 กรกฏาคม 2560
[ 0393 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านศรีนวล จากเส้นบ้านนายพัฒน์ ธรรมดา ถึง นายคาน ชอบกล้า  [ 92 ] ส่วนการคลัง 05 กรกฏาคม 2560
[ 0391 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านขวาว หมู่ 1จากทางเขตเทศบาลตำบลสังขะ ถึง ทางหลวงสาย 2077  [ 105 ] ส่วนการคลัง 04 กรกฏาคม 2560
[ 0390 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านไพรกาล หมู่ 13 เส้นบ้านนายสุเพียบ มั่นวงศ์ ถึงนายสมศักดิ์ ญาณธรรม  [ 103 ] ส่วนการคลัง 03 กรกฏาคม 2560
[ 0389 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตะแบก หมู่ 11 จากซอยตาแสน ถึง บ้านนายนเรทร์   [ 109 ] ส่วนการคลัง 30 มิถุนายน 2560
[ 0388 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านไรพกาล หมู่ 13 จากบ้านนายสุนัน ดาศรี ถึง สระหนองเสม็ด  [ 119 ] ส่วนการคลัง 29 มิถุนายน 2560
[ 0385 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านขวาว หมู่ 1จากบ้านนายเด่น พูนเลิศ ถึง บ้านเสรียง(ห้วยลึก)  [ 102 ] ส่วนการคลัง 28 มิถุนายน 2560
[ 0368 ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 จากบ้านนายสมบัติ ใหมทองถึงนายบัวลา จินพละ  [ 112 ] ส่วนการคลัง 19 มิถุนายน 2560
[ 0367 ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 จากบ้านนายสด แสงเพชร ถึง บ้านไลย์ ใจชื่น  [ 114 ] ส่วนการคลัง 16 มิถุนายน 2560
[ 0366 ] โครงการซ่อมแซมถนน บ้านศรีนวล หมู่ 9  [ 120 ] ส่วนการคลัง 12 มิถุนายน 2560
[ 0359 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 จากเส้นทางลาดยาง ถึง บ้านนายพล ตำทอง  [ 127 ] ส่วนการคลัง 23 พฤษภาคม 2560
[ 0358 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 จากบ้านนางเล็ก เสียงยิ่ง ถึง ที่นานางไล ศรีสว่าง  [ 132 ] ส่วนการคลัง 19 พฤษภาคม 2560
[ 0357 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 จากเส้นทางบ้านนางรำพัน ผาสุก ถึง สวนนายแสวง ดียิ่ง  [ 121 ] ส่วนการคลัง 19 พฤษภาคม 2560
[ 0354 ] โครงการก่อสร้าง คสล.จากบ้านนางวลีพร แก้วสว่าง ถึง บ้านนายประดิษฐ์ เติมทอง บ้านสังขะ หมู่ 3  [ 140 ] ส่วนการคลัง 03 พฤษภาคม 2560
[ 0353 ] โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเตียน หมู่ 8จากเส้นบ้านวรรณา ถึง บ้านกิตติ  [ 129 ] ส่วนการคลัง 02 พฤษภาคม 2560
[ 0351 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสังขะ หมู่ 4 จากบ้านนายน้อม เกตุงาม ถึง บ้านนายบุญมี สุขสบาย  [ 158 ] ส่วนการคลัง 29 มีนาคม 2560
[ 0349 ] โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกดงยาง หมู่ 16 จากหน้าซุ้มประตูวัดจำปา ถึง บ้านนายเบย สนุกแสน   [ 164 ] ส่วนการคลัง 28 กุมภาพันธ์ 2560
[ 0348 ] โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.บ้านขวาว ม.1 จากบ้านนายเด่น พูลเลิศ ถึง นายคำสิงห์ บูรณ์เจริญ  [ 172 ] ส่วนการคลัง 27 กุมภาพันธ์ 2560
[ 0347 ] โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.บ้านสังขะ ม.14 จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไสย์ เนียมนวล   [ 156 ] ส่วนการคลัง 27 กุมภาพันธ์ 2560
[ 0338 ] โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนตะแบก หมู่ 11 จากเส้นทางร้านพิษณุโลก ถึงสามแยกบ้านนางยี ลำยงหอม  [ 177 ] ส่วนการคลัง 06 มกราคม 2560
[ 0335 ] ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 7 บ้านโดง ตำบลสังขะ  [ 252 ] ส่วนการคลัง 29 ธันวาคม 2559
[ 0334 ] โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านแบกจาน หมู่ 6  [ 192 ] ส่วนการคลัง 23 ธันวาคม 2559
[ 0333 ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านขามน้อย หมู่ 2  [ 220 ] ส่วนการคลัง 23 ธันวาคม 2559
หน้าที่ 1 2