หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
   
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0954 ] พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [ 150 ] สำนักปลัดฯ 19 สิงหาคม 2563
[ 0869 ] พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 239 ] admin 10 มิถุนายน 2563
[ 0630 ] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  [ 518 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0629 ] ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560  [ 470 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0628 ] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  [ 432 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0627 ] พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ  [ 509 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0626 ] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ  [ 483 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0625 ] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ  [ 446 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0624 ] ระเบียบการเบิกจ่าย  [ 419 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0623 ] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา  [ 460 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0622 ] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  [ 267 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0621 ] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน  [ 275 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0620 ] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  [ 310 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0619 ] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  [ 300 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0618 ] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  [ 321 ] สำนักปลัดฯ 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0616 ] ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรปฏิบัติงานนอกเวลาราชกรของ อปท.  [ 296 ] สำนักปลัดฯ 08 พฤศจิกายน 2561
[ 0614 ] ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 246 ] สำนักปลัดฯ 08 พฤศจิกายน 2561
[ 0613 ] ระเบียบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  [ 302 ] สำนักปลัดฯ 08 พฤศจิกายน 2561
[ 0610 ] พระราชบัญญัติสภาตำบล 2537 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)  [ 297 ] สำนักปลัดฯ 08 พฤศจิกายน 2561
[ 0597 ] พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  [ 273 ] สำนักปลัดฯ 07 พฤศจิกายน 2561
[ 0593 ] พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร   [ 301 ] สำนักปลัดฯ 07 พฤศจิกายน 2561
[ 0592 ] พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 305 ] สำนักปลัดฯ 07 พฤศจิกายน 2561
[ 0591 ] พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  [ 324 ] สำนักปลัดฯ 07 พฤศจิกายน 2561
[ 0590 ] พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  [ 290 ] สำนักปลัดฯ 07 พฤศจิกายน 2561
[ 0589 ] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  [ 276 ] สำนักปลัดฯ 07 พฤศจิกายน 2561
[ 0437 ] แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562  [ 732 ] สำนักงานปลัด 21 พฤศจิกายน 2560
[ 0436 ] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  [ 622 ] สำนักงานปลัด 21 พฤศจิกายน 2560
[ 0435 ] คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 618 ] สำนักงานปลัด 21 พฤศจิกายน 2560
[ 0434 ] คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 609 ] สำนักงานปลัด 21 พฤศจิกายน 2560
[ 0433 ] คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  [ 647 ] สำนักงานปลัด 21 พฤศจิกายน 2560
[ 0432 ] คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและรับเบี้ยความพิการ  [ 596 ] สำนักงานปลัด 21 พฤศจิกายน 2560
[ 0431 ] คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ  [ 739 ] สำนักงานปลัด 21 พฤศจิกายน 2560
[ 0430 ] คู่มือจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  [ 614 ] สำนักงานปลัด 21 พฤศจิกายน 2560
[ 0126 ] มุมอาเซียน  [ 748 ] สำนักงานปลัด 03 มิถุนายน 2558
หน้าที่ 1