หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

สำนักปลัด
 

 

 
นายสิทธิศักดิ์  มาลีหวล
ปลัด อบต.สังขะ
 
 
นายกิติพัฒน์ พิมตะครอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางสาวกิตติพร อาวุธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอาทิตยา งามเลิศ
นักพัฒนาชุมชน
นายสิริภาส  บุญยงค์
นิติกร


นางสาวผุสดี  พวงนาค
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริลักษ์ นับถือตรง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายเจษฎากร ล้ำเลิศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศิริวัฒน์ ใหมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

ชื่อ - สกุล(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุข แสงทอง
นักการภารโรง
 
นางสร้อย หาญยิ่ง
คนงานทั่วไป

นายยิ่งยศ  มีนิสสัย
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสมภพ ไกรสุข
ยาม


 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2558