หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
สำนักปลัด
 

 

 
นายสิทธิศักดิ์  มาลีหวล
ปลัด อบต.สังขะ
 
 
นายวิโรจน์ ดีจริง
รองปลัด อบต.สังขะ
 
 
นายกิติพัฒน์ พิมตะครอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางสาวกิตติพร อาวุธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอาทิตยา งามเลิศ
นักพัฒนาชุมชน
นายสิริภาส  บุญยงค์
นิติกร


นางสาวผุสดี  พวงนาค
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริลักษ์ ใหมทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายเจษฎากร ล้ำเลิศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศิริวัฒน์ ใหมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

นางสาวสุภาวดี  เวชไสย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุข แสงทอง
นักการภารโรง
 
นางสาววรรณา  ธรรมดา
คนงานทั่วไป

นายยิ่งยศ  มีนิสสัย
พนักงานขับรถยนต์
 
-ว่าง-
ยาม


 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2558