หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
กองคลัง
 

 

 
นางสาวขนิษฐา  ใจยุติธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นางสาวสรรชิณี  ช่อทับทิม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 

นางนิภาพร  ประดับสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 


นายชิราวุธ  ลุงนาม
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางเบญจพร  สืบค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวพรทิวาห์  รักษาสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2558