[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ข้อมูลหมู่บ้าน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โดยมีแนวเขตการปกครองรวม 17 หมู่บ้าน มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 10,363 คน แยกเป็นชาย 5,243 คน หญิง 5,120 คน จำนวนครัวเรือน 3,168 ครัวเรือน

ชื่อ – หมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม

ชื่อ – สกุล

(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

หญิง

ชาย

บ้านขวาว

1

93

116

96

210

นางประโยชน์  เชื้องาม

บ้านขามน้อย

2

357

523

545

1,068

นายทิตย์  เทียนทอง

บ้านสังขะ

3

456

417

412

829

นายจีรกิตติ์  ศรีใสย

บ้านสังขะ

4

226

371

402

773

นายบพิตร  อินทร์นุช

บ้านโคกสมบูรณ์

5

197

349

334

683

นายจำลอง  ราศรี

บ้านแบกจาน

6

159

276

251

527

นางสังวาลย์  สายบุตร

บ้านโดง

7

144

286

260

546

นางสุประวีณ์  แก้มทอง

บ้านท่าเตียน

8

108

220

216

436

นายประธาน  จันทร์ดา

บ้านศรีนวล

9

177

341

362

703

นางมาลี  หนามหนวด

บ้านหนองใหญ่

10

133

299

267

566

นายเกียรติศักดิ์  บริบูรณ์

บ้านโนนตะแบก

11

293

444

426

870

นายทิพย์  ดาวงศ์

บ้านศรีนวล

12

146

314

315

629

นายสมศักดิ์  ภาสดา

บ้านไพรกาล

13

104

225

197

422

นายสุเทพ  ขาวงาม

บ้านสังขะ

14

121

196

195

391

นายทองกล้า  หงษ์แก้ว

บ้านหนองสลัม

15

128

156

261

517

นายสมร  ตำทอง

บ้านโคกดงยาง

16

160

271

251

522

นายมณี  อภัยพจน์

บ้านหนองบัว

17

166

339

332

671

นางรำไพ  ทองทา

รวม

 

3,168

5,243

5,120

10,363

 

 

ประชากร (ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน 2557) : สำนักทะเบียนอำเภอสังขะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 14 ตุลาคม 2557