หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

ข้อมูลหมู่บ้านและประชากร

 องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

ชื่อ -หมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม

หญิง

ชาย

บ้านขวาว

1

112

99

218

218

บ้านขามน้อย

2

381

569

1090

1,090

บ้านสังขะ

3

516

432

850

850

บ้านสังขะ

4

246

407

783

783

บ้านโคกสมบูรณ์

5

213

355

732

732

บ้านแบกจาน

6

169

260

532

532

บ้านโดง

7

153

268

539

539

บ้านท่าเตียน

8

128

215

442

442

บ้านศรีนวล

9

186

372

722

722

บ้านหนองใหญ่

10

142

278

595

595

บ้านโนนตะแบก

11

325

451

928

928

บ้านศรีนวล

12

155

315

624

624

บ้านไพรกาล

13

118

201

439

439

บ้านสังขะ

14

136

192

386

386

บ้านหนองสลัม

15

138

262

529

529

บ้านโคกดงยาง

16

165

241

498

498

บ้านหนองบัว

17

173

327

657

657

รวม

 

3,458

5,738

5,625

11,363

ประชากร (ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 15 เดือน  มิถุนายน  2561 ) : สำนักทะเบียนอำเภอสังขะ

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 14 ตุลาคม 2557