หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 






















 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
 




 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2560