[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
 

 


นายสรภัค  เวชไสย
ประธานสภาฯ

 

นางสาวพัตรา  ระลึกสุข
รองประธานสภา


นายณัฎฐ์ สุเมธโสภณ
ปลัด อบต.สังขะ เลขานุการสภา


นายสรภัค  เวชไสย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายอนุพล  ราศี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายชาตรี  วรางกูร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายวรสิทธิ์  ศรีโสภา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายพรหม  ทองจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายมนูญ หล้าล้ำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

น.ส.นภาพร  เลิศเมฆานนท์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายกมล  วิมานยัง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นางคำเพียร ราศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นายเกียรติธนา  สายบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายเสมียน  บุญเลิศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายคำสอน กันนิดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายวีระพงศ์  กันนิดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายเทพพิทักษ์ บำรุง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นางวรรณา  ทาทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นายสวัสดิ์  เพ่งพิศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายทองใบ  อนันมา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายกมลชัย  สาธร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นางดวงเดือน  สายสินจน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นางสาวพัตรา  ระลึกสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นายธนทัต  มีแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นายสมควร  เภาเพ็ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

นายทองสุข  ธรรมดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

นายประเสริฐ  บูรณะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

นายเฉลิม  ทองทา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

นายเชิด  เนี่ยมนวล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

นางละม่อม วรางกูร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

นายสนธยา ภูมรักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

นายสุมนต์  บุญครัง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

นายลำพอง  รัตนิล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16

นายนิยม  มีนิสสัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16


นางหนูแดง  เสนีย์พัลย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17

นายสวัสดิ์  เบิกบาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17

       


 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 14 ตุลาคม 2557