หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559
 


กฎหมายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยเริ่มตั้งแต่เกิดไปจนถึงตาย

องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ จึงจัดทำโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน ตลอดจนข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินส่วนบุคคลและที่ดินสาธารณประโยชน์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 07 กันยายน 2559