[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย (444.94 KB) 2. ประกาศรายงานงบแสดงฐานะ (259.79 KB) 3. ข้อมูลทั่วไป (663.94 KB)
4. ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (435.96 KB) 5. งบทรัพย์สิน (484.54 KB) 6. เงินรับฝาก (206.97 KB)
7. เงินสดและเงินฝากธนาคาร (423.88 KB) 8. รายจ่ายค้างจ่าย (564.28 KB) 9. เงินสะสม หน้า 1 (468.04 KB)
10. เงินสะสม หน้า 2 (437.86 KB) 11. ลูกหนี้ภาษี (427.28 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการศึกษาฯ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559