หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านขามน้อย หมู่ 2
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (752.68 KB) 2. ปร.5 (616.30 KB) 3. บันทึกขอความเห็นชอบ (846.02 KB)
4. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (584.00 KB) 5. คำสั่ง ตรวจรับงานจ้าง (644.73 KB) 6. กำหนดราคากลาง (554.49 KB)
7. ใบเสนอราคาคนที่ 1 (497.85 KB) 8. ใบเสนอราคาคนที่ 2 (507.34 KB) 9. ใบเสนอราคาคนที่ 3 (486.77 KB)
10. ผู้ชนะ (599.59 KB) 11. สัญญาจ้าง หน้า 1 (834.62 KB) 12. สัญญาจ้าง หน้า 2 (902.18 KB)
13. สัญญาจ้าง หน้า 3 (940.99 KB) 14. สัญญาจ้าง หน้า 4 (900.49 KB) 15. สัญญาจ้าง หน้า 5 (800.74 KB)
16. ส่งมอบงาน (471.50 KB) 17. ตรวจรับงาน (504.64 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 23 ธันวาคม 2559