หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 7 บ้านโดง ตำบลสังขะ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 แผ่น 1 (242.71 KB) 2. ปร.4 แผ่น 2 (681.22 KB) 3. ปร.4 แผ่น 3 (691.64 KB)
4. ปร.4 แผ่น 4 (475.06 KB) 5. ปร.4 โรงสูบน้ำ แผ่น 1 (625.30 KB) 6. ปร.4 โรงสูบน้ำ แผ่น 2 (563.60 KB)
7. ปร.4 ถังน้ำใส แผ่น 1 (660.49 KB) 8. ปร.4 ถังน้ำใส แผ่น 2 (549.66 KB) 9. ปร.4 หอถังสูง แผ่น 1 (711.61 KB)
10. ปร.4 หอถังสูง แผ่น 2 (605.39 KB) 11. ปร.4 ระบบกรองน้ำผิวดิน (719.72 KB) 12. ปร.4 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน (447.79 KB)
13. ปร.4 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (506.90 KB) 14. ปร.4 ระบบส่งท่อดิบ (526.21 KB) 15. ปร.4 รางระบายน้ำ (433.28 KB)
16. ปร.4 ป้ายบอกระดับน้ำ (472.19 KB) 17. ปร.4 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ (445.63 KB) 18. ปร.4 การประสานท่อระหว่างระบบ (631.16 KB)
19. ปร.4 การประสานระบบไฟฟ้า (460.99 KB) 20. ปร.4 เครื่องมือประจำการประปา (539.68 KB) 21. ปร.4 เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง (239.92 KB)
22. ปร.4 ป้ายการประปา (444.60 KB) 23. ปร.4 สระพักตะกอน (243.73 KB) 24. ปร.4 สารส้ม (229.67 KB)
25. ปร.4 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี (450.31 KB) 26. ปร.5 (ก) (690.82 KB) 27. ปร.5 (ข) (521.66 KB)
28. ปร.6 (488.62 KB) 29. รายงานขอจ้าง หน้า 1 (824.08 KB) 30. รายงานขอจ้าง หน้า 2 (483.21 KB)
31. เอกสารแนบ-31 (605.01 KB) 32. เอกสารแนบ-32 (511.27 KB) 33. เอกสารแนบ-33 (688.61 KB)
34. เอกสารแนบ-34 (276.83 KB) 35. รายงานขอจ้าง หน้า 1 (824.08 KB) 36. รายงานขอจ้าง หน้า 2 (483.21 KB)
37. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมูล (605.01 KB) 38. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (511.27 KB) 39. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หน้า 1 (688.61 KB)
40. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หน้า 2 (276.83 KB) 41. ประกาศ หน้า 1 (881.29 KB) 42. ประกาศ หน้า 2 (483.21 KB)
43. เอกสารประกวดราคา หน้า 1 (732.11 KB) 44. เอกสารประกวดราคา หน้า 2 (728.92 KB) 45. เอกสารประกวดราคา หน้า 3 (930.70 KB)
46. เอกสารประกวดราคา หน้า 4 (823.61 KB) 47. เอกสารประกวดราคา หน้า 5 (853.47 KB) 48. เอกสารประกวดราคา หน้า 6 (877.48 KB)
49. เอกสารประกวดราคา หน้า 7 (746.94 KB) 50. เอกสารประกวดราคา หน้า 8 (820.26 KB) 51. เอกสารประกวดราคา หน้า 9 (923.80 KB)
52. เสนอราคา (579.60 KB) 53. เสนอราคา2 (273.16 KB) 54. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (459.73 KB)
55. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ (525.86 KB) 56. ประกาศรายชื่อผู้ชนะ (196.55 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 29 ธันวาคม 2559