หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป (655.69 KB) 2. งบทรัพย์สิน (466.61 KB) 3. งบแสดงฐานะการเงิน (430.01 KB)
4. เงินสดและเงินฝากธนาคาร (427.68 KB) 5. เงินสะสม1 (271.49 KB) 6. เงินสะสม2 (442.74 KB)
7. รายจ่ายค้างจ่าย (774.80 KB) 8. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (566.77 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 16 ตุลาคม 2560