หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 3 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลสังขะ
 


เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เต็มตามศักยภาพและมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นเอกภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 04 เมษายน 2561