หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (49.75 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (31.67 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (35.92 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2561