หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 6 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
รายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563 สำนักปลัด อบต.
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (122.98 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (122.20 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (77.26 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 12 ตุลาคม 2563