หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 6 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ดังนี้ เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลสังขะ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)


-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2563